REGULAMIN PROMOCJI 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji – sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą „Rewolucja akumulatorowa" ("Promocja"). 

2. Organizatorem Promocji jest Rotopino.pl S.A., z siedzibą w Bydgoszczy ul. Towarowa 36, 87-746 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod numerem 0000300709, o kapitale zakładowym o 1.000.000,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP 9532472649, o numerze REGON 093188712 ("Organizator"). 

§ 2. Termin i miejsce Promocji 

1. Sprzedaż promocyjna trwa od 16.09.2019r. do wyczerpania zapasów.

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepie internetowym narzedzia.pl (zwanym dalej „Sklepem”). 

§ 3. Uczestnicy Promocji 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej Uczestnikami Promocji (dalej: "Uczestnik", „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu oznaczonych narzędzi akumulatorowych Ryobi, o którym mowa w § 4. ust.1, za określoną kwotę.

2. W Promocji nie mogą brać udziału osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupują narzędzia akumulatorowe Ryobi w celu dalszej odsprzedaży.

§ 4. Zasady Promocji 

1. Zakup narzędzi akumulatorowych Ryobi One+ (zwane dalej Produktami Promocyjnymi) z podstrony https://www.narzedzia.pl/ryobi-wejdz-do-swiata-systemu-one-i-skonfiguruj-swoj-wasny-zestaw,st77.html#configure za kwotę minimum 300zł uprawnia Uczestnika do zakupu miary zwijanej Ryobi RTM5M (https://www.narzedzia.pl/miara-zwijana-5m-ryobi-rtm5m,81014.html) w promocyjnej cenie 1,23zł.

2. Zakup Produktów Promocyjnych za kwotę minimum 600zł uprawnia Uczestnika do zakupu skrzynki narzędziowej Ryobi RTB19INCH (https://www.narzedzia.pl/skrzynia-narzedziowa-ryobi-rtb19inch,81010.html) w promocyjnej cenie 1,23zł lub miary zwijanej Ryobi RTM5M (https://www.narzedzia.pl/miara-zwijana-5m-ryobi-rtm5m,81014.html) w promocyjnej cenie 1,23zł.

3. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestników w sklepie narzedzia.pl i terminach określonych w § 2 Regulaminu. 

4. Liczba produktów w promocyjnej cenie za 1,23zł (miara zwijana RTM5M i skrzynka narzędziowa RTB19INCH) jest ograniczona. O ewentualnym wyczerpaniu się puli Organizator poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej pod adresem https://www.narzedzia.pl/rewolucja-akumulatorowa-ryobi-one,f380/.

§ 5. Wybór produktów w promocyjnej cenie 

1. Produkty w promocyjnej cenie za 1,23zł, o których mowa w § 4. pojawią się w koszyku jako niespodzianka, po dodaniu do koszyka Produktów Promocyjnych z podstrony https://www.narzedzia.pl/ryobi-wejdz-do-swiata-systemu-one-i-skonfiguruj-swoj-wasny-zestaw,st77.html#configure w odpowiedniej kwocie. Spośród listy produktów promocyjnych za 1,23zł Uczestnik powinien wybrać jeden produkt, aby został on dołączony do zamówienia.

2. Zakup Produktów Promocyjnych na kwotę minium 300 lub 600zł i na jej wielokrotność uprawnia do zakupu jednego produktu promocyjnego za 1,23zł.

3. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do Produktu Promocyjnego oraz w stosunku do produktu za 1,23zł, które Uczestnik jest zobowiązany zwrócić Organizatorowi.

§ 6. Postanowienia końcowe 

1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.narzedzia.pl/rewolucja-akumulatorowa-ryobi-one,f380/.

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.