864 PLN
W magazynie 3 szt.Wysyłka jutro o 14:00
Wysyłka gratis
544 PLN
W magazynie 10 szt.Wysyłka jutro o 14:00
Wysyłka gratis
773 PLN
W magazynie 10 szt.Wysyłka jutro o 14:00
Wysyłka gratis
691 PLN
W magazynie >10 szt.Wysyłka jutro o 14:00
Wysyłka gratis
1 180 PLN
W magazynie 3 szt.Wysyłka jutro o 14:00
Wysyłka gratis
424 PLN
W magazynie 7 szt.Wysyłka jutro o 14:00
Wysyłka gratis
1 435 PLN
W magazynie >10 szt.Wysyłka jutro o 14:00
Wysyłka gratis
430 PLN
W magazynie 4 szt.Wysyłka jutro o 14:00
Wysyłka gratis
424 PLN
W magazynie 3 szt.Wysyłka jutro o 14:00
Wysyłka gratis
193 PLN
W magazynie >10 szt.Wysyłka jutro o 14:00
Wysyłka gratis
949 PLN
W magazynie >10 szt.Wysyłka jutro o 14:00
Wysyłka gratis
Strona 1 z 1

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji – sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą „Nagradzamy za zakupy" ("Promocja"). 

2. Organizatorem Promocji jest Rotopino.pl S.A., z siedzibą w Bydgoszczy ul. Towarowa 36, 87-746 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod numerem 0000300709, o kapitale zakładowym o 1.000.000,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP 9532472649, o numerze REGON 093188712 ("Organizator"). 

§ 2. Termin i miejsce Promocji 

1. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia 26 lipca 2018 do 30 września 2018, lub do wyczerpania zapasów.

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepie internetowym narzedzia.pl (zwanym dalej „Sklepem”). 

§ 3. Uczestnicy Promocji 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Uczestnikami Promocji (dalej: "Uczestnik", „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. W Promocji nie mogą brać udziału: Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4. Zasady Promocji 

1. Sprzedażą promocyjną objęte są akumulatorowe narzędzia Greenworks 40V, zwane dalej Produktami Promocyjnymi.

2. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestników w sklepie narzedzia.pl i terminach określonych w § 2 Regulaminu. 

3. Promocja polega na tym, że Uczestnik, który dokona zakupu Produktów Promocyjnych za kwotę minimum 2000zł brutto, będzie uprawniony do zakupu akumulatora marki Greenworks 40V 4,0Ah (zwanego dalej akumulatorem 40V 4,0Ah) po preferencyjnej cenie 1,23 złotych.

4. Akumulator 40V 4,0Ah należy dodać do koszyka. Po spełnieniu warunków promocji, cena akumulatora w koszyku zostanie automatycznie obniżona. 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do Produktu Promocyjnego oraz w stosunku do akumulatora 40V 4,0Ah. Oznacza to, że Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Organizatorowi zakupionego Produktu Promocyjnego oraz akumulatora 40V 4,0Ah.

2. Informacja o Promocji zawarta w materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizator nie odpowiada.

3. Organizator w czasie trwania Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.