Brak wyników dla obecnej konfiguracji.
2 045,90
dostępne
6 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
3 668,98
dostępne
10 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
2 762
dostępne
8 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
4 042
dostępne
7 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
3 469,90
dostępne
>10szt.
dostawa
wysyłka
dziś
2 277
dostępne
7 szt.
dostawa
wysyłka
dziś
Strona 1 z 1

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady Promocji – sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Przecinarki ręczne TX i TZ Rubi z nakolannikami w prezencie" ("Promocja").

2. Organizatorem Promocji jest Rotopino.pl S.A., z siedzibą w Bydgoszczy ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod numerem 0000300709, o kapitale zakładowym o 1.000.000,00 zł w całości opłaconym, o numerze NIP 9532472649, o numerze REGON 093188712 ("Organizator").

§ 2. Termin i miejsce Promocji

1. Sprzedaż promocyjna trwa od godz. 12:00, dnia 07.09.2021r. do 07.10.2021r. lub do wyczerpania zapasów.

2. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepie internetowym narzedzia.pl (zwanym dalej „Sklepem”).

§ 3. Uczestnicy Promocji

1. Uczestnikami Promocji (dalej: "Uczestnik", „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnictwo w Promocji uzależnione jest od zakupu przecinarek ręcznych TX lub TZ dostępnych na magazynie znajdujących się na stronie https://www.narzedzia.pl/przecinarki-reczne-rubi-z-nakolannikami-w-prezencie,f706/, o których mowa w § 4. ust.1.

§ 4. Zasady Promocji

1. Zakup wybranych przecinarek ręcznych Rubi TX lub TZ znajdujących się na stronie https://www.narzedzia.pl/przecinarki-reczne-rubi-z-nakolannikami-w-prezencie,f706/ dostępnych na magazynie uprawnia Uczestnika do zakupu żelowych nakolanników Rubi COMFORT w promocyjnej cenie 1,23zł (o sposobie wyboru niespodzianki jest mowa w § 5.).

2. Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty Promocyjne zakupione przez Uczestników w sklepie narzedzia.pl i terminach określonych w § 2 Regulaminu.

3. Liczba narzędzi w promocji jest ograniczona. O ewentualnym wyczerpaniu się puli narzędzi Organizator poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej pod adresem: https://www.narzedzia.pl/przecinarki-reczne-rubi-z-nakolannikami-w-prezencie,f706/

4. Promocja przeznaczona jest wyłącznie do użytkownika końcowego. Zarówno zakupione przecinarki ręczne Rubi TX i TZ objęte promocją jak i promocyjne nakolanniki  nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży.

§ 5. Wybór produktu promocyjnego Rubi w cenie 1,23zł:

1. Promocyjne nakolanniki Rubi COMFORT pojawią się w koszyku jako niespodzianka po dodaniu do koszyka wybranych produktów (§ 4.1).  Należy wybrać niespodziankę, aby została ona dołączona do zamówienia.

2. Jedno zamówienie spełniające warunki promocji  uprawnia do zakupu jednej pary nakolanników w promocyjnej cenie 1,23zł brutto.

3. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zawartej na odległość umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego odstąpienie wywołuje skutek w stosunku do wszystkich produktów z zamówienia, w tym do zwrotu Organizatorowi otrzymanego od niego Prezentu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:https://www.narzedzia.pl/przecinarki-reczne-rubi-z-nakolannikami-w-prezencie,f706/

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.